VÝSLEDKY VOLIEB

Michal Slašťan, Ing.
38,0%
Juraj Čech, JUDr.
30,1%
Pavol Fischer, Ing. arch.
18,8%
Stanislav Chytka, PhDr.
13,1%

Zvolení poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie:

Ing. Anna Šanobová
(Hrboltová)
Peter Slašťan
(Klačno)
Elena Burgárová
(Klačno)
MUDr. Marián Hatala
(Polík)
MUDr. Anna Lesňáková
(Stred)
Ing. Martin Motyka
(Satelity a Pod Kalváriou)
Ing. Michal Slašťan
(Laziny)
PaedDr. Stanislav Bella
(Baničné)
Ing. Juraj Burgan
(Roveň)
moment...

Volebná účasť:
37,6% oprávnených voličov.

Volebný program Ing. Michala SLAŠŤANA
kandidáta na primátora mesta Ružomberok

Bežnou súčasťou každého ľudského života je zmena. Aj naše mesto ako živý organizmus potrebuje zmenu. Zmeňme spoločne naše mesto.

 

Za prioritnú oblasť môjho volebného programu, ktorý Vám teraz vážení spoluobčania vo veľmi skrátenej forme predkladám, považujem predovšetkým oblasť bývania a neúmernej výšky ceny tepla v Ružomberku, problémy zamestnanosti a školstva. Trápia ma malé možnosti vyžitia našej mládeže, a preto mám pripravené v komplexnom volebnom programe niektoré nové podnety pre mladých ľudí. Mesto Ružomberok musí vyčleniť a pripraviť kvalitné stavebné pozemky pre IBV, pokúsiť sa o revitalizáciu priemyselného parku v závode Texicom, prilákať nových investorov do oblasti Hrabova a Malina Brda. Je potrebné zachovať a rozšíriť postavenie Ružomberka ako centra vzdelanosti na dolnom Liptove, čo v sebe zahŕňa podporu školám všetkých kategórií.

 

1. Oblasť územného plánovania

 • zabezpečiť vypracovanie a schválenie územného plánu: centrálnej mestskej zóny, zóny SKI Park a jednotlivých mestských častí

2. Oblasť investičnej výstavby

 • konečné vyriešenie problematiky vykurovania mesta Ružomberok
 • doriešenie námestia Stred výstavbou obchodného centra Aupark
 • výstavba nájomných bytov a podpora výstavby penziónov pre starších občanov a ubytovanie pre sociálne slabšie skupiny
 • príprava územia pre IBV vrátane majetkovoprávneho vysporiadania
 • konečné vyriešenie problematiky vykurovania mesta Ružomberok v spolupráci s R.E.S. a.s. a Mondi SCP a.s.. V prípade neúspešných rokovaní nájsť iné alternatívne riešenia napr. výstavbou vlastných zariadení na biomasu

3. Oblasť životného prostredia

 • pravidelne a presne informovať občanov o stave životného prostredia v meste
 • zabezpečovať kontrolu ekologických a zdravotných opatrení v súvislosti s rozširovaním výroby v Mondi BP SCP a.s. a Wienerberger - Slovenské tehelne, závod Ružomberok
 • zefektívniť a rozšíriť separovaný zber

4. Oblasť školstva

 • podporovať školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
 • spracovať koncepciu rozvoja MŠ a ZŠ s víziou minimálne do roku 2012
 • spolupracovať so zriaďovateľmi pri rozvoji stredného a vysokého školstva v meste
 • vybudovať nové a zrekonštruovať súčasné športoviská v areáloch škôl
 • otvoriť ihriská širokej verejnosti
 • podporovať rozvoj Katolíckej univerzity

5. Oblasť kultúry

 • vytváraním priestorových podmienok a grantovým systémom podporiť domáce súbory v záujmovej a umeleckej činnosti
 • koordinačnú úlohu sústrediť na mestskú spoločnosť Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s.
 • udržať a rozvíjať tradičné mestské podujatia
 • každoročne časť rozpočtových peňazí investovať do obnovy kultúrnych pamiatok, pamätných miest, cintorínov a pod.

6. Oblasť športu a cestovného ruchu

 • podporovať prácu všetkých športových klubov na území mesta
 • podporovať činnosť futbalového a basketbalového klubu, so zameraním na činnosť mládežníckych zložiek
 • podporovať organizovanie športových podujatí republikového, európskeho aj celosvetového významu
 • s cieľom propagovať mesto i región sa zúčastňovať domácich a zahraničných výstav cestovného ruchu
 • podporiť realizáciu projektov v lokalitách Malino Brdo, Hrabovská, Čutkovská dolina a v iných častiach mesta

7. Oblasť rozvoja podnikania

 • vytvárať priaznivé podmienky pre vstup ďalšieho domáceho a zahraničného kapitálu
 • spolupracovať pri tvorbe priemyselných parkov v priestoroch závodov Texicom a Sólo
 • pre výstavbu nájomných bytov vystupňovať snahu o získanie štátnych a európskych investičných prostriedkov
 • prehodnotiť účasť mesta v obchodných spoločnostiach
 • zvýšiť objem získaných finančných prostriedkov z fondov a grantov EÚ

8. Oblasť rozvoja sociálnych vecí a zdravotníctva

 • podporovať kluby dôchodcov, sociálne organizácie a vytvorenie priestorových podmienok pre tieto organizácie a skupiny
 • zriadenie komunitného centra v meste
 • naďalej zabezpečovať opatrovateľskú službu
 • spolupráca s rómskym OZ Zrnko nádeje a s regionálnou kanceláriou splnomocnenkyne vlády pre rómske otázky

Ružomberok je mesto, s ktorým je môj osud a osud celej mojej Rodiny spojený už takmer 50 rokov. Zmeňme ho spoločne na vyspelé centrum podnikania, školstva, športu, turizmu...

 

Som presvedčený, že spoločne to dokážeme!

frage / internetové aplikácie